ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ και ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ στην ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

Τα Μέλη της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Επαγγελματικά, Αρωγά, Συνδεδεμένα Μέλη Εξωτερικού, Επίτιμα, Παραδοσιακά και τα Απλά μέλη (που είναι οι υποστηρικτές – φίλοι της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.). Όλα τα φυσικά πρόσωπα των ανωτέρω κατηγοριών μελών, πέραν του τίτλου τους, είναι σαφές ότι δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στην Διοίκηση, Εκπροσώπηση, Διαχείριση (πλην των επιλεγμένων φυσικών προσώπων από τον Πρόεδρο  ή  το Διοικητικό Συμβούλιο και των αναπληρωματικών μελών από το μητρώο των τακτικών μελών της  ή  οι απόφοιτοι μαθητές από την σχολή στελεχών της, που μπορούν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες θέσεις της διοίκησης), καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Εταιρείας.

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    α) Τακτικό μέλος ονομάζεται καταρχήν και ο κάθε ιδρυτής εταίρος.  Επίσης και κάθε άλλος ενεργός επαγγελματίας Δημιουργός  ή  Καλλιτέχνης  ή άλλης ιδιότητας, που έχει συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

    β) Ως Τακτικά μέλη ονομάζονται λοιπόν:

  1. Οι Έλληνες Επαγγελματίες Δημιουργοί - Καλλιτέχνες, Καλλιτεχνικοί βιοτέχνες και Καλλιτεχνικοί συνεταιρισμοί  ή  Εργαστήρια (στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου τους),
  2. Οι αλλοδαποί Δημιουργοί – Καλλιτέχνες, που νόμιμα ζουν, εργάζονται και αγαπούν την χώρα που τους φιλοξενεί. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να διατηρούν νόμιμη επαγγελματική στέγη - εργαστήριο (και έχουν κάνει έναρξη  ή  μεταβολή επιτηδεύματος στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο επιμελητήριο της περιοχής τους) και δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την δημιουργία (κατασκευή) και την νόμιμη πώληση χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών   ή  που κάνουν καλλιτεχνική – εικαστική επεξεργασία  ή  και μεταποίηση αντικειμένων χρηστικού  ή  διακοσμητικού ενδιαφέροντος δια των  χειρών των   ή των έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών με τη πιθανή πρόσθετη χρήση - υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων, προγραμμάτων και εφαρμογών στη παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης όσοι δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό (design) κοσμημάτων και χρηστικών – διακοσμητικών αντικειμένων και την δημιουργία – κατασκευή τους με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              --- Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να απασχολούνται δε συστηματικά  ή  σε τακτά περιοδικά χρονικά διαστήματα και ασκούν το επάγγελμα με δήλωσή τους ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών πενήντα τοις εκατό (50%) από τα χειροτεχνικά κοσμήματα – αντικείμενα, την δημιουργία – κατασκευή τους με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας, τα εικαστικά  ή τις πλαστικές τέχνες δημιουργίες τους. Υποχρεούνται δε εκ του νόμου να φέρουν μαζί τους το σχετικό δελτίο αποστολής  και την δική τους κινητή ταμειακή μηχανή  ή δελτίο αποδείξεων λιανικής πώλησης στις εκδηλώσεις και εκθέσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι και ενεργά μέλη στο καλλιτεχνικό  ή  στο εικαστικό επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και οι απόφοιτοι Ελληνικών  ή  ξένων ανωτάτων πανεπιστημιακών σχολών καλών και πλαστικών τεχνών.

         4. Όσοι έχουν ενεργή και νόμιμη - θεωρημένη σε ισχύ άδεια πλανόδιου πωλητή αποκλειστικά για δικές τους δημιουργίες χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων  ή  έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών. Ο αριθμός των τακτικών μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. είναι απεριόριστος.

         Τα τακτικά ταμειακά εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης και λόγου στις γενικές τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις, μόνον ``ως απλοί επισκέπτες``, αν το επιθυμούν και κατόπιν βέβαια έγκαιρης γραπτής αίτησής των και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν συμμετέχουν όμως στις ψηφοφορίες και δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων.  Τα τακτικά ταμειακά εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα να ακολουθούν το πρόγραμμα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και κανόνες συμμετοχής που ισχύουν για την κάθε εκδήλωση. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου και υποβολής γραπτών προτάσεων προς την Διεύθυνση.

         5. Επιπλέον και ``κατ`εξαίρεση`` μπορούν να εγγραφούν ως Τακτικά μέλη και επιλεγμένα φυσικά πρόσωπα άλλων επαγγελμάτων  ή  ιδιότητας, όπως παραδείγματος χάριν καθηγητές πανεπιστημίων, καλλιτέχνες του θεάτρου, χορού, μουσικής, ερευνητές, ιστορικοί, διακοσμητές, αρχιτέκτονες, εικαστικοί επιμελητές έκθεσης, συντηρητές τέχνης, εκπαιδευτικοί, λαογράφοι, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, θεολόγοι, δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο επιστημονικού ή  τεχνικού ή  καλλιτεχνικού επαγγέλματος από την Ελλάδα και  το εξωτερικό (τα οποία δεν χρειάζεται να συγκεντρώνουν τους παραπάνω όρους εγγραφής και δεν χρειάζεται να υπογράψουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (αρ. 8 Ν.1599/1986), που μπορούν όμως και ενδιαφέρονται ζωηρά να βοηθήσουν και να προσφέρουν εθελοντικά για την επίτευξη των σκοπών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., και που τα δέχεται ως τακτικά μέλη της, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μόνον την σχετική αίτηση εγγραφής τους, καταβάλλοντας εφάπαξ μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή τους και χωρίς την καταβολή της τριετούς συνδρομής. Μπορούν δε να συμμετέχουν, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου  ή  του Συμβούλου δημοσίων και διεθνών σχέσεων, τύπου και διαδικτύου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου   ή  στις τακτικές και έκτακτες Γενικές συνελεύσεις, όπου μπορούν να εκφέρουν την συμβουλευτική γνώμη τους, χωρίς όμως δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν ετήσια το 1/2 του συνόλου των ετήσιων εγγεγραμμένων τακτικών, επαγγελματικών και δόκιμων μελών. Την εγγραφή αυτών των ``κατ`εξαίρεση`` μελών μπορούν να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνον ο Πρόεδρος και ο Σύμβουλος δημοσίων και διεθνών σχέσεων, τύπου και διαδικτύου της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. Με προσωπική επιλογή και πρόσκληση όμως του Προέδρου  ή  του Συμβούλου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, Τύπου και Διαδικτύου  ή  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμένα από τα τακτικά μέλη μπορούν να συνδράμουν στην βοήθειά της, αναλαμβάνοντας ως ``αναπληρωματικά μέλη`` θέσεις και δράση στην Διοικητικό Συμβούλιο, αμισθί, για συγκεκριμένη αρμοδιότητα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Επίσης μπορούν να προσκληθούν να συμμετέχουν στις διάφορες επιτροπές που σχηματίζονται σχετικά με τους σκοπούς και τις δράσεις της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

2. ΔΟΚΙΜΑ (Δημιουργοί – Καλλιτέχνες) ΜΕΛΗ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

    Ως Δόκιμα μέλη ονομάζονται:

α) Δόκιμο μέλος ονομάζεται το κάθε φυσικό πρόσωπο, ερασιτέχνης πηγαίου ταλέντου–αυτοδίδακτος - χομπίστας Έλληνας, που ο ίδιος δημιουργεί χειροτεχνικά κοσμήματα - αντικείμενα και έργα εικαστικών – πλαστικών τεχνών, που έχει συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής Δόκιμου μέλους και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.                                                                                                                                                                                                                           β) Δόκιμα μέλη είναι οι απόφοιτοι και φοιτητές ανώτερων σχολών, κολλεγίων, σπουδαστές και απόφοιτοι TEI, EΠΑΛ (ΤΕΕ)  ή ΙΕΚ, σπουδαστές και απόφοιτοι άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών εργαστηρίων δημιουργικότητας, καλών τεχνών  ή πλαστικών τεχνών, Έλληνες ταλαντούχοι Δημιουργοί – καλλιτέχνες χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών ή  που κάνουν καλλιτεχνική – εικαστική επεξεργασία ή και μεταποίηση αντικειμένων χρηστικού  ή  διακοσμητικού ενδιαφέροντος δια των χειρών των  ή  των έργων πλαστικών τεχνών και με τη πιθανή πρόσθετη χρήση – υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων, προγραμμάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων -  εφαρμογών στη παρουσίαση τους.  Οι αποδεδειγμένοι μαθητές – σπουδαστές TEI, EΠΑΛ (ΤΕΕ)  ή  ΙΕΚ, καθώς και των άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών εργαστηρίων δημιουργικότητας - καλών τεχνών ή  πλαστικών τεχνών εγγράφονται ως δόκιμα μέλη, συμπληρώνοντας μόνον την σχετική αίτηση εγγραφής τους, καταβάλλοντας εφάπαξ μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή τους και χωρίς τριετή συνδρομή, εφόσον φοιτούν κανονικά και μέχρι να αποφοιτήσουν από τη σχολή τους.              

γ) Δόκιμα μέλη είναι επίσης οι Έλληνες Ερασιτέχνες – Χομπίστες - Αυτοδίδακτοι πηγαίου ταλέντου, ανεξαρτήτου ηλικίας, δημιουργοί - καλλιτέχνες χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών από όλη την Ελληνική επικράτεια  ή  που κάνουν καλλιτεχνική – εικαστική επεξεργασία και μεταποίηση αντικειμένων χρηστικού  ή  διακοσμητικού ενδιαφέροντος δια των χειρών των  ή  των έργων πλαστικών τεχνών με τη πιθανή πρόσθετη χρήση – υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων, προγραμμάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων - εφαρμογών στη παρουσίαση τους.

           Όλα τα Δόκιμα μέλη αποτελούν μια διαρκή ``κυψέλη χειροτεχνικής, εικαστικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης και ανάδειξης των δημιουργικών - καλλιτεχνικών δεξιοτήτων ``, που αποσκοπεί στη δημιουργική ζύμωσή τους, την έρευνα και εκμάθηση της τέχνης που τους αρέσει και επιθυμούν να εκφραστούν στον ελεύθερο χρόνο τους, την ενθάρρυνση και την παρακίνηση γενικότερα των νέων και την παράλληλη καλλιέργεια και παρουσίαση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής ανησυχίας, φαντασίας και ανάπτυξής τους. Η υποστήριξη αυτών των νέων συνίσταται με την εντατική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την κατάρτιση, την βελτίωση, την συμβουλευτική κατεύθυνση, την προώθηση, την ψυχική καλλιτεχνική ευφορία τους, την δημιουργική προβολή και την καλλιτεχνική έκφρασή τους μέσω των εκδηλώσεων της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. (ως δόκιμα μέλη της), καθώς επίσης και την ένταξή τους, όσων επιθυμούν στον στίβο του ``επιχειρείν`` για να αναπτύξουν τις χειροτεχνικές – καλλιτεχνικές επιχειρηματικές ιδέες τους, με την ίδρυση στο μέλλον ατομικής επιχείρησης ή  καλλιτεχνικού εργαστηρίου  ή  συνεταιρισμού στην ελληνική επικράτεια  ή  την συνεργασία τους με τους νυν επαγγελματίες του κλάδου.   Όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες ερασιτέχνες και χομπίστες (αυτοδίδακτοι) πηγαίου ταλέντου δημιουργοί και καλλιτέχνες, που δεν ενδιαφέρονται να γίνουν νόμιμοι επαγγελματίες και να ιδρύσουν στο εγγύς μέλλον την νόμιμη επιχείρησή τους  ή καλλιτεχνικό εργαστήριο  ή  συνεταιρισμό, εννοείται ότι συνεχίζουν να δημιουργούν χειροτεχνικά κοσμήματα - αντικείμενα, εικαστικά  ή  έργα πλαστικών τεχνών απλά για το κέφι τους, την ψυχαγωγία και την αγάπη τους προς τις τέχνες, να εκφραστούν δημιουργικά και να παρουσιάσουν – προβάλλουν τις δημιουργίες τους στο φιλότεχνο κοινό, όχι όμως προς βιοπορισμό  ή  για να πλουτίσουν αθέμιτα μέσω του εσκεμμένου παρεμπορίου και του διαδικτύου και εσκεμμένα – μεθοδικά - συστηματικά να φοροδιαφεύγουν, καθότι ο Νόμος δεν τους επιτρέπει να πουλήσουν. Οι Δημιουργίες – καλλιτεχνήματα των δόκιμων μελών, μπορούν να πουληθούν νόμιμα μόνο μέσω των εκδηλώσεων, εκθέσεων, δράσεων και χώρων της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και παράλληλα για τους εκάστοτε συγκεκριμένους ανθρωπιστικούς, φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς της  ή  μέσω των επίσημων και συνεργαζόμενων εκθετηρίων- καταστημάτων της, καθώς και μέσω τ και μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και τρίτων που αυτή συνεργάζεται.  Επιπλέον για τα δόκιμα μέλη διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα γιορτές ``έκφρασης, προβολής και δημιουργικότητας``  ή  και  εορτοαγορές - παζάρια (bazaar) προβολής και προώθησης των χειροτεχνικών δημιουργιών –καλλιτεχνημάτων τους, υπό την αιγίδα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., τηρώντας όμως και συμμορφούμενα ενδελεχώς με όλες τις ισχύουσες σχετικές φορολογικές διατάξεις και τους εκάστοτε σχετικούς κανονισμούς – όρους της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. για αυτές τις εκδηλώσεις. Τα δόκιμα μέλη, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Έχουν δικαίωμα να ακολουθούν το πρόγραμμα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και κανόνες συμμετοχής που ισχύουν για την κάθε εκδήλωση. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου και υποβολής γραπτών προτάσεων προς τη Διοίκηση. Ο αριθμός των δόκιμων μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. είναι απεριόριστος.

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

    Ως Επαγγελματικά μέλη ονομάζονται:

    α) Οι Έλληνες επαγγελματίες – έμποροι που διατηρούν γκαλερί  ή  αίθουσα τέχνης  ή  εκθεσιακούς χώρους πολλαπλών χρήσεων  ή  έχουν κατάστημα που φιλοξενεί για σύντομες χρονικές περιόδους εκθέσεις με έργα – καλλιτεχνήματα, στην Ελλάδα. 

    β) Οι Έλληνες επαγγελματίες – έμποροι που διατηρούν κατάστημα λιανικής πώλησης χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, εικαστικών και πλαστικών τεχνών, λαϊκής τέχνης και τουριστικών ειδών στην Ελλάδα,

    γ) Οι εισαγωγείς υλικών, πρώτων υλών και των εξαρτημάτων απαραίτητων για τη κατασκευή και την επεξεργασία των διαφόρων δημιουργιών – έργων. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Έχουν δικαίωμα να ακολουθούν το πρόγραμμα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και κανόνες συμμετοχής που ισχύουν για την κάθε εκδήλωση. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου κα υποβολής γραπτών προτάσεων προς τη Διοίκηση. Ο αριθμός των επαγγελματικών μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. είναι απεριόριστος.

4. ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

    Ως Αρωγά Μέλη ονομάζονται και γίνονται:  α) Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εφόσον προηγουμένως έχουν ενισχύσει        και στηρίξει έμπρακτα οικονομικά  ή  σε είδος (προϊόντα – υπηρεσίες), με χορηγίες και δωρεές τους διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις και σκοπούς της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.         β) Πολιτιστικοί – Εικαστικοί Σύλλογοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα Αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Έχουν  δικαίωμα να ακολουθούν το πρόγραμμα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της  ή  να συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις και προγράμματα. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου και υποβολής γραπτών προτάσεων προς τη Διεύθυνση. Τα αρωγά μέλη συμπληρώνουν μόνον την σχετική αίτηση εγγραφής τους, καταβάλλοντας εφάπαξ μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή τους και χωρίς την τριετή συνδρομή (πρακτικά το ποσό εγγραφής των είναι ενσωματωμένο στο ποσό της χορηγίας ή δωρεάς τους) Ο αριθμός των αρωγών μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. είναι απεριόριστος. Οι επιχειρήσεις εταιρικής μορφής καθώς και οι πολιτιστικοί – εικαστικοί Σύλλογοι, μπορούν να γίνουν αρωγά μέλη, δηλώνοντας μέχρι δύο (2) φυσικά πρόσωπα που τους εκπροσωπούν. 

5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ    

α) Ως Συνδεδεμένα Μέλη Εξωτερικού ονομάζονται: Στα πλαίσια της διάδοσης και προβολής των Ελλήνων Δημιουργών και την εδραίωση των διεθνών σχέσεων καλής φιλίας, συναδέλφωσης και γέφυρες συνεργασίας με αλλοδαπούς Δημιουργούς - Kαλλιτέχνες χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, σχεδιαστές (designers) κοσμημάτων και αντικειμένων (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας), καθώς και έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών, η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. εγγράφει ως Συνδεδεμένα μέλη εξωτερικού, αλλοδαπούς και Έλληνες δημιουργούς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (επαγγελματίες, αλλά και τους αυτοδίδακτους, ερασιτέχνες – χομπίστες πηγαίου ταλέντου) ανεξαρτήτου ηλικίας, από την Βαλκανική χερσόνησο, την νοτιοανατολική Μεσόγειο και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Συγκεκριμένα αυτά τα συνδεδεμένα μέλη δύνανται να προέρχονται από τα εξής κράτη: Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κροατία, Fyrom, Kύπρος, Τουρκία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ισραήλ και επιπλέον από τα παράκτια μέρη των κρατών της Μαύρης Θάλασσας, (δηλαδή την Μολδαβία, την Ουκρανία, την Ρωσία και Γεωργία), ενώ συμπεριλαμβάνεται και η κεντρική – νότιος Ιταλία και συγκεκριμένα από την περιοχή Umbria και νότια όλες οι περιοχές της ονομαζόμενης Μεγάλης Ελλάδας. Οι δημιουργοί χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών των ανωτέρω κρατών δύνανται να γίνουν συνδεδεμένα μέλη εξωτερικού της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. με ειδικό οικονομικό ποσό εγγραφής και συνδρομής το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν πρέπει όμως να ξεπερνούν τουςεκατόν εβδομήντα (170) δημιουργούς ανά κράτος.

    β) Ειδικά δε για τα παραρτήματα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. στην Ιταλία και τις Η.Π.Α, οι δημιουργοί των χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών, δεν πρέπει να ξεπερνούν τους πεντακοσίους (500) δημιουργούς – καλλιτέχνες ανά κράτος.

    γ)  Μπορούν να εγγραφούν ως συνδεδεμένα μέλη εξωτερικού και δημιουργοί χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών και από άλλα κράτη της υφηλίου (όχι άνω των εβδομήντα (70) Δημιουργών– καλλιτεχνών ανά κράτος), με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και την εξάπλωση – προώθηση και προβολή των ελληνικών τεχνών, του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

    δ)  Ως Συνδεδεμένα Μέλη Εξωτερικού, συμπεριλαμβάνονται  οι σχολές και τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης  ή  τα εργαστήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  ή  γκαλερί  ή  οι αίθουσες τέχνης του εξωτερικού, στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου τους και με αντικείμενο τη δημιουργία  ή  την παρουσίαση χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, δημιουργία – κατασκευή κοσμημάτων και χρηστικών – διακοσμητικών αντικειμένων με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας, καθώς και των εικαστικών και πλαστικών τεχνών έργων. Ο αριθμός αυτών είναι απεριόριστος.

    ε)  Επιπλέον κάθε έτος η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. θα επιλέγει ένα κράτος της υφηλίου που θα είναι η τιμώμενη χώρα που θα συμμετάσχει, στις εκθέσεις – εκδηλώσεις της στην Ελλάδα, όχι όμως με περισσότερους από τριάντα (30) δημιουργούς χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών της τιμώμενης χώρας

Άπαντα τα Συνδεδεμένα Μέλη Εξωτερικού, έχουν δικαίωμα να ακολουθούν και να συμμετέχουν δε σε εκθέσεις και εκδηλώσεις της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. που θα γίνονται στην Ελλάδα  ή  στη χώρα τους ή  στην Ευρώπη, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου και υποβολής γραπτών προτάσεων προς τη Διοίκηση. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού, ο αριθμός των ανωτέρω δημιουργών – καλλιτεχνών ανά κράτος μπορεί να αυξηθεί. 

6. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.                                           

    Ως Επίτιμα μέλη ονομάζονται: Μόνο φυσικά πρόσωπα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν προσφέρει αξιόλογη υπηρεσία, ηθική, υλική  ή  πνευματική και έχουν εργαστεί επιμελώς για την πραγματοποίηση  ή  την προαγωγή των σκοπών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. Τα επίτιμα μέλη, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων και να ψηφίζουν στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις, στις οποίες συμμετέχουν, ως απλοί παρατηρητές. Έχουν δικαίωμα να ακολουθούν το πρόγραμμα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της   ή   να μπορούν να μετέχουν στη λειτουργία των οργάνων της σε συγκεκριμένη αποστολή και δράσεις. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου και υποβολής γραπτών προτάσεων προς τη Διεύθυνση. Τα νέα επίτιμα μέλη, εξαιρούνται των προϋποθέσεων εγγραφής και γίνονται ισόβια. Καταστατικά, το πρώτο τιμητικό και ισόβιο μέλος της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., είναι ο εμπνευστής – πνευματικός δημιουργός της, το οποίο ``κατ`εξαίρεση`` έχει το προνομιακό δικαίωμα ψήφου όπως ορίζει το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕΛΗ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

    Ως παραδοσιακά μέλη, μπορούν να γίνουν δεκτά φυσικά πρόσωπα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8, παράγραφος Α, 3γ. Τα παραδοσιακά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων και δεν δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Έχουν δικαίωμα να ακολουθούν το πρόγραμμα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της. Σε προγραμματισμένες ειδικές συναντήσεις των μελών έχουν το δικαίωμα λόγου και υποβολής γραπτών προτάσεων προς τη Διεύθυνση. Τα παραδοσιακά μέλη συμπληρώνουν μόνον την σχετική αίτηση εγγραφής τους, καταβάλλοντας εφάπαξ μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή τους και χωρίς την τριετή συνδρομή. Ο αριθμός των παραδοσιακών μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. είναι απεριόριστος. 

8. ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ (φίλοι και υποστηρικτές) της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

    Ως Απλά μέλη ονομάζονται: Φυσικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξαρτήτου ηλικίας, τα οποία είναι φίλοι, λάτρεις και υποστηρικτές των Ελληνικών κοσμημάτων, χειροτεχνικών αντικειμένων, των εικαστικών και πλαστικών τεχνών. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της ψήφου επί διαδικαστικών θεμάτων. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Αποκτούν την ταυτότητα του Απλού μέλους, με την οποίαμπορούν να επισκέπτονται τις εκδηλώσεις και της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προγράμματα και εφαρμογές της πληροφορικής στο διαδίκτυο μέσω της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. (π.χ. ανταλλαγή χειροτεχνικών αντικειμένων και έργων εικαστικών - πλαστικών τεχνών), να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν σεμινάρια, μαθήματα, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, εκδρομές και δράσεις της επιλογής τους που διοργανώνει  ή  συν-διοργανώνει η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., δικαιούνται δε οικονομικής έκπτωσης επί της αγοράς χειροτεχνικών κοσμημάτων, αντικειμένων, εικαστικών και των πλαστικών τεχνών έργων των Ελλήνων Δημιουργών. Επίσης μπορούν να ενταχθούν ως εθελοντές στην ομάδα του βιωματικού εθελοντισμού της. Τα απλά μέλη συμπληρώνουν μόνον την σχετική αίτηση εγγραφής τους, καταβάλλοντας εφάπαξ μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή τους και χωρίς την τριετή συνδρομή, που με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί προσεχώς να οριστεί διαφορετικός τρόπος, χωρίς αυτός να απαιτεί τροποποίηση του καταστατικού. Ο αριθμός των απλών μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. είναι απεριόριστος.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ στην ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

       Η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών της, εκτός των ιδρυτικών εταίρων της, έχει το δικαίωμα να εγγράψει ως ``Μέλη`` της, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις καθώς και επιλεγμένους πολιτιστικούς – καλλιτεχνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στα μητρώα των μελών της, με την ρητή προϋπόθεση ότι αποδέχονται όλα ανεξαιρέτως τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, κατανοούν δε, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές της μέσω οικονομικών πόρων, που προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές και τις συμμετοχές των Μελών της. Τα μέλη αυτά είτε ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στις ποικίλες εκδηλώσεις,δράσεις και εκθέσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα – σεμινάρια επιμόρφωσης, κατάρτισης, βελτίωσης και εξειδίκευσής τους, είτε να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν έμπρακτα κοινωφελή προγράμματά της ανθρωπιστικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, είτε για να προβάλουν – αναδείξουν, να προωθήσουν και να διαθέσουν τις δημιουργίες – καλλιτεχνήματά τους υπό την αιγίδα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., είτε να βοηθήσουν με χορηγική υλικοτεχνική  ή  οικονομική υποστήριξη τους σκοπούς της, είτε να ενταχθούν στην ομάδα εθελοντισμού, είτε να προβληθούν μέσω του διαδικτύου, κ.ά.  Διευκρινίζεται όμως ότι όλα τα μέλη μπορούν να ακολουθούν και να είναι μετέχοντες στις δραστηριότητες, εκθέσεις και εκδηλώσεις της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο συνδράμει για την επίτευξη των στόχων αυτής, πλην όμως δεν έχουν εισχωρήσει καταστατικά σε αυτήν, αλλά απλά εγγράφονται για τρία (3) έτη με την απαιτούμενη συνδρομή και την ακολουθούν, αποδέχονται όμως και συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα άρθρα του, την ιδεολογία και τους σκοπούς της, καθώς και με τους κανόνες –όρους συμμετοχής της κάθε εκδήλωσης, έκθεσης και δράσης που συμμετέχουν.

Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση, στην εκπροσώπηση, στην οικονομική διαχείριση και στα οικονομικά εν γένει της Εταιρείας (πλην των  επιλεγμένων φυσικών προσώπων από τον Πρόεδρο  ή  το Διοικητικό Συμβούλιο και των αναπληρωματικών μελών από το μητρώο των τακτικών μελών της  ή  οι απόφοιτοι μαθητές από την σχολή στελεχών της, που μπορούν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες θέσεις της διοίκησης), καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Εταιρείας. Επίσης τα μέλη αυτά δεν έχουν καμία οικονομική αξίωση έναντι της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της, για οποιοδήποτε αιτία.

      1) Είναι σαφές και παράλληλα θεωρείται εύλογο και δίκαιο, ότι η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. βοηθά, συμβουλεύει, εξυπηρετεί και υποστηρίζει, προβάλει και προωθεί μόνο τα ενεργά και οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ότι περιγράφεται αναλυτικά στους σκοπούς της.

       2) Η εγγραφή νέων μελών στην ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., γίνεται καθημερινά, κατόπιν γραπτής αίτησής τους σε τυποποιημένο έντυπο της στα γραφεία της  ή  μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που βρίσκεται στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους της  ή  μέσω των νομίμων σε ενεργεία εκπροσώπων της.

       3) Παράλληλα το κάθε υπό διαδικασία εισδοχής - εγγραφή μέλος, και ειδικά αν είναι Έλληνας δημιουργός – καλλιτέχνης, (τακτικό  ή  δόκιμο μέλος) πρέπει:

α) να καταθέσει της αίτηση εγγραφής μέλους, με όλα τα υποχρεωτικά ζητούμενα προσωπικά στοιχεία προς συμπλήρωση, υπογεγραμμένη και ότι έλαβε γνώση του καταστατικού της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και ιδιαιτέρως των άρθρων που τον αφορούν.

β) να καταθέσει φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του,

γ) να δηλώσει τον αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ) και την αρμόδια οικονομική εφορία (ΔΟΥ) που υπάγεται,

δ) να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση (αρ. 8 Ν.1599/1986), στην οποία να δηλώνει ότι όλες οι δημιουργίες είναι δικής του έμπνευσης και δημιουργούνται –κατασκευάζονται αποκλειστικά από τον ίδιο, ότι τα χειροτεχνικά κοσμήματα, τα χειροτεχνικά αντικείμενα, (ακόμα και αυτά που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας), οι εικαστικές και πλαστικών τεχνών έργα – δημιουργίες του δεν αποτελούν αντίγραφο  ή  απομίμηση άλλου προϊόντος τρίτου προσώπου και ότι, με δήλωση του, ανήκει σε μία εκ των κάτωθι εις το άρθρο 10, αναφερομένων κατηγοριών μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. (ειδικά δε για τα χειροτεχνικά κοσμήματα, θα πρέπει να δηλώσει ότι τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν είναι γενικώς επιβλαβή δερματολογικά στην υγεία των ανθρώπων). 

ε) να καταθέσει δακτυλογραφημένο βιογραφικό σημείωμά του με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του,

στ) να προσκομίσει και να καταθέσει τουλάχιστον πέντε (5) και μέχρι δεκατέσσερις (14) έγχρωμες εκτυπωμένες φωτογραφίες δημιουργιών – έργων του, που φέρουν το ονοματεπώνυμό του ολογράφως και την υπογραφή του στην πίσω πλευρά της κάθε φωτογραφίας ή σε αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή σε CD, με τις δημιουργίες – έργα του,

ζ) κάθε Έλληνας Δημιουργός (προαιρετικά) μπορεί να προσκομίσει από ένα (1) μέχρι τρεις (3) αντιπροσωπευτικές υπογεγραμμένες δημιουργίες του (κοσμήματα ή αντικείμενα ή έργα) τις οποίες πρέπει να παραδώσει και να τις δωρίσει στο αρχείο της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., όπου και παραμένουν και μπορεί η εταιρεία να τα αξιοποιήσει όπως και όποτε αυτή επιθυμεί για οποιοδήποτε θέμα και σκοπό. 

η) να καταβάλει μαζί με την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη γραπτή αίτηση, ολόκληρο το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την εγγραφή καθώς επίσης την τριετή συνδρομή της κατηγορίας μέλους που ανήκει (με εφάπαξ καταβολή  ή  σε δόσεις) στα γραφεία της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.  ή  στους εκπροσώπους της  ή  ακόμα και με τραπεζικό έμβασμα  ή  με ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.   ή   στο ονοματεπώνυμο του Προέδρου  ή  του Συμβούλου δημοσίων και διεθνών Σχέσεων, τύπου και διαδικτύου  ή  του Γενικού διευθυντή της εταιρείας, (αναγράφοντας ότι πρόκειται για εγγραφή – συνδρομή ως Μέλος στην ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.). Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης  ή  λόγω ιδιαίτερης περίπτωσης το υπό διαδικασία εισδοχής αίτησης - εγγραφής μέλους, μπορεί η υποχρεωτική συνδρομή των αιτούντων μελών, ως οικονομική διευκόλυνσή τους να δοθεί σε δόσεις με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή, αλλά οπωσδήποτε πριν την αποστολή της ταυτότητας μέλους και πριν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και δράσεις της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. εφόσον αυτές δεν είναι δωρεάν Τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά, (β), (ε), (στ), (ζ), μπορεί να τα προσκομίσει και να τα παραδώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του και την ταυτόχρονη καταβολή της εγγραφής και συνδρομής του. Στη περίπτωση που δεν τα υποβάλει  ή  καθυστερήσει, τότε η αίτησή του αυτόματα ακυρώνεται και το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής που τυχόν κατέβαλλε, ρητά και ανέκκλητα, εύλογα και δίκαια καταπίπτει αυτόματα ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας.

       4) Είναι δυνατόν να ζητηθεί από το προς εγγραφή μέλος η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και δειγμάτων των δημιουργιών του, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά την κρίση της αίτησής του. Η αποδοχή  ή  απόρριψη των αιτήσεων  των νέων μελών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο άμεσα  ή  εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ολική παραλαβή όλων των απαιτούμενων ανωτέρω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απόρριψης υποψηφίου μέλους, τα χρήματα που κατέβαλε για την εγγραφή και την συνδρομή του στην ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., επιστρέφονται και μόνον στον ίδιο. Η πλήρης ιδιότητα του αιτούντος, ως μέλος στην ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., αποκτάται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία της παραλαβής όλων των απαιτούμενων εγγράφων και μετά από την καταβολή και την ολοσχερή εξόφληση της συνδρομής των και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Για τις εγγραφές -αιτήσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες μελών, ζητούνται επίσης προσωπικά στοιχεία και έγγραφα, τα οποία αποφασίζει και ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

       5) Γενικά οι αλλοδαποί και οι Έλληνες δημιουργοί (επαγγελματίες και ερασιτέχνες πηγαίου ταλέντου – χομπίστες αυτοδίδακτοι) χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, εικαστικών και πλαστικών τεχνών, οι οποίοι αιτούνται της εγγραφής ως Συνδεδεμένα Μέλη Εξωτερικού, προαιρετικά και κάθε χρονιά αποστέλλουν επιπλέον στα γραφεία της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., την παρουσίαση της καλλιτεχνικής συλλογής – έργων τους, ήτοι τουλάχιστον επτά (7) και μέχρι δεκατέσσερα (14) νέες χειροτεχνικές πρωτότυπες δημιουργίες τους σε εκτυπωμένες φωτογραφίες έγχρωμες διαστάσεων 10cm Χ 15cm  ή  σε ψηφιακή μορφή σε CD-Rom ή να τις αποστείλει με Εmail  ή  ακόμα και να τα προσκομίσει στην πρωτότυπη μορφή τους και διάσταση. Τα χειροτεχνικά κοσμήματα  ή  τα αντικείμενα (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας) πού υποβάλλονται μπορεί να είναι μοντέλα  ή τελικά προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν  ή  είναι έτοιμα προς κυκλοφορία και φέρουν την υπογραφή του Δημιουργού (τα δε σχέδια –φωτογραφίες παραμένουν στα γραφεία της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. Προαιρετικά υποβάλλεται και μία μικρή γραπτή τεχνική έκθεση του ίδιου του Δημιουργού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου αναφέρονται: η διαδικασία σχεδιασμού των χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων (σημεία αναφοράς, επιρροές, οι πρώτες ύλες, η προβλεπόμενη χρήση, η ακολουθούμενη διαδικασία παραγωγής, η δυναμικότητα της παραγωγής και η ανταπόκριση της αγοράς στο προϊόν. Ιδιαίτερη μνεία να γίνεται στην επισήμανση των στοιχείων πρωτοτυπίας που επικαλείται ο Δημιουργός και αν είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα  ή φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.  Για τα έργα – καλλιτεχνήματα των εικαστικών και τις πλαστικών τεχνών, ο Δημιουργός - καλλιτέχνης, προαιρετικά, μπορεί να παρουσιάζει κάθε χρονιά στα γραφεία της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., τρεις (3) νέες δημιουργίες - έργα του. Ειδικά οι σχολές και τα εργαστήρια χειροτεχνικού κοσμήματος - αντικειμένων, καλών τεχνών και λαϊκής τέχνης, οι σύλλογοι και τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων τα οποία αιτούνται της εγγραφής ως Συνδεδεμένα Μέλη Εξωτερικού, πρέπει να προσκομίσουν το ιστορικό τους και πρόσφατα δείγματα των δημιουργιών τους.

       6) Οι υπόλοιπες κατηγορίες ενδιαφερόμενων προς εγγραφή μελών, γίνεται καθημερινά, κατόπιν γραπτής αίτησής τους σε τυποποιημένο έντυπο της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.   ή  μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που βρίσκεται στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους της. Ορισμένες κατηγορίες μελών έχουν τη δική τους συγκεκριμένη γραπτή αίτηση με τα ανάλογα απαιτούμενα στοιχεία, το απαιτούμενο ποσό εγγραφής και την καταβολή  ή  μη της τριετούς συνδρομής.  

       7) Με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής, το κάθε μέλος προς εγγραφή, οφείλεινα πληρώσει το ποσό εγγραφής του και την τριετή συνδρομή του μόνον σε μετρητά.

       8) Την εγγραφή μελών μπορεί να εισηγηθούν (με σύστασή τους) στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα μέλη του, (πλην ορισμένων κατηγοριών μελών που μπορούν να εισηγηθούν την εγγραφή τους μόνον ο Πρόεδρος  ή  ο Σύμβουλος δημοσίων και διεθνών σχέσεων, τύπου και διαδικτύου).

        9) Τα ονόματα των μελών και οι λίστες – αρχεία Ελλήνων και ξένων δημιουργών –καλλιτεχνών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., απαγορεύεται να διατίθενται προς οιονδήποτε τρίτο (πλην των περιπτώσεων του άρθρου 11, παράγραφος γ), για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Επαφή

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Χειροτεχνικών αντικειμένων, Εικαστικών & Πλαστικών Τεχνών (ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.)

Παύλου Μελά 22
Θεσσαλονίκη
Mακεδονία, Ελλάδα
Τ.Κ. 54622


Τ / F : (0030)- 23140.05358
6906.872960